Event 2011 Higashi-Matsushima Donation Handover - maiaibing